Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis II Powiatowy Konkurs Recytatorski wierszy poetów związanych biografią lub/i twórczością z Częstochową „Ja i moja mała–wielka Ojczyzna”

Katarzyna Karpowicz – krzewicielka kultury żywego słowa

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zorganizowało dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych II Powiatowy Konkurs Recytatorski wierszy poetów związanych biografią lub/i twórczością z Częstochową „Ja i moja mała–wielka Ojczyzna”. Konkurs w związku z COVID-19 odbył się w zmienionej formule –na podstawie dźwiękowych nagrań recytacji uczestników.
Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej i lokalnej, dumy z przynależności do społeczności Częstochowy oraz upowszechnienie twórczości poetów związanych z Częstochową.

Jury oceniało uczestników kierując się następującymi kryteriami:
•dobór tekstu,
•poprawność i płynność deklamacji,
•świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu.

Na wyróżnienie w upowszechnianiu piękna mowy ojczystej i kultury żywego słowa według jury zasłużyła uczennica klasy VIII b Katarzyna Karpowicz. Wszystko to pod czujnym okiem nauczycielki języka polskiego Magdaleny Wąsińskiej.
Nagranie z recytacją przygotował i wysłał również uczeń klasy VIII a Paweł Zdunek.
Dziękujemy Panu Januszowi Konieckiemu – instruktorowi Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej za pomoc w przygotowaniu nagrań wierszy.

Wpis Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021

 

https://cke.gov.pl/…/20201216%20Egzaminy%20w%202021%20r…

Wymagania egzaminacyjne – w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Przykładowe zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych:

Język polski

 • z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,

Matematyka

 • ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),

Język obcy nowożytny

 • z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Arkusze egzaminacyjne – do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.
Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4(w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

załącznik nr 1  – zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

załącznik nr 2  – zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Po  zaktualizowaniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz opublikowaniu aneksów do informatorów o egzaminie ósmoklasisty, odbędą się w szkole spotkania z uczniami klas ósmych i ich rodzicami nt. egzaminu (styczeń/luty 2021).

 

Wpis XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” z cyklu „Polskie Boże Narodzenie”
Szczególne gratulacje składamy naszym uczniom:
Kacprowi Kołodziejczykowi za zajęcie I miejsca w kategorii dzieci z klas VII-VIII SP
Wiktorowi Jabłońskiemu za zajęcie II miejsca w kategorii dzieci z klas 0-III SP
Adriannie Niewiadomskiej za zajęcie III miejsca w kategorii dzieci z klas VII -VIII SP.

podsumowanie konkursu: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  (Kultura Poczesna).

Certyfikaty i wyróżnienia:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna