Logopeda – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Logopeda

Logopeda szkolny, mgr Kamila Hercog, mgr Martyna Kaniewska,  sala 109A.

Motto pracy logopedycznej: „Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać” (Leon Kaczmarek)

Cel pracy logopedy:

Codziennie wypowiadamy wiele słów nie zastanawiając się nad tym, że tworzenie wypowiedzi słownej jest bardzo skomplikowanym procesem, który mogą zaburzyć różne czynniki. Niezwykle ważne dla właściwego funkcjonowania człowieka jest rozpoznanie powodów owych zaburzeń, a następnie usuwanie ich skutków. Taki cel przyświeca pracy logopedy w naszej szkole.  

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych  zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Nasza Szkoła współpracuje
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 w Częstochowie
ul. Tkacka 5, tel. 34-322 92 01

Regulamin zajęć logopedycznych:

 1. Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu w grupach do 4 osób.
 2. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.
 3. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitej korekty wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 4. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe (infekcje górnych dróg oddechowych uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń).
 5. Dziecko, na każde zajęcia, przynosi zeszyt.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz by wykonywało prace domowe i regularnie ćwiczyło zadany materiał.
 7. Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku nauczyciel i rodzice ucznia. W tej kwestii bardzo liczę na współpracę z Państwem.

Regulamin pracowni logopedycznej:

 1. Punktualnie przybywaj do pracowni na zajęcia!
 2. Nie wolno ci wchodzić do pracowni bez zgody logopedy i w czasie jego nieobecności!
 3. Po wejściu do pracowni zajmuj wyznaczone dla siebie miejsce!
 4. Dbaj o zgromadzone pomoce logopedyczne!
 5. Zachowaj czystość!
 6. Pomagaj przy wykonywaniu plansz i gazetek ściennych!
 7. Nie korzystaj samodzielnie z przyborów, pomocy logopedycznych i innego sprzętu znajdującego się w pracowni!
 8. Podporządkuj się prośbom i poleceniom logopedy!
 9. Każde zauważone przez ciebie zagrożenie dla życia lub zdrowia zgłaszaj natychmiast do logopedy!

Zachęcam do obejrzenia filmu „Logopedia na wesoło” prezentującego ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia narządów artykulacyjnych:

 

Rodzicu! Czy wiesz jak mówi Twoje dziecko? Jakie jest znaczenie mowy w życiu dziecka?

Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów. Skarżą się, że koledzy i koleżanki śmieją się z nich, niekiedy nie chcą się z nimi bawić, czasami przedrzeźniają. Dzieci czują się gorsze od swoich rówieśników, są mniej pewne, zdarza się, iż nie chcą brać udziału w niektórych zabawach. Dzieci źle mówiące, mimo, że mają dobrą pamięć i szybko się uczą, nie są wybierane do recytacji wierszy i nie mają możliwości osiągnięcia takiego sukcesu jak rówieśnicy. Ponadto niechęć do wypowiadania się na poszczególnych lekcjach sprawia, że obszar niepowodzeń jest coraz większy. Wszystko to wpływa na stan emocjonalny dziecka, może obniżać samoocenę, może być przyczyną pogorszenia zachowania. Wiele wad wymowy wpływa na powstawanie trudności w czytaniu i pisaniu. Niekiedy dziecko popełnia dużo błędów, ponieważ tak jak mówi, tak pisze. Nie wiadomo, czy w przyszłości, występująca u dziecka wada wymowy nie będzie stanowiła przeszkody w wyborze wymarzonego zawodu.

Dlaczego niektóre dzieci nie mówią poprawnie?

Przyczyną wielu wad wymowy jest wadliwe funkcjonowanie aparatu mownego, np.: nieprawidłowe oddychanie, trudności z wydobywaniem głosu, mała sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg, zaburzony słuch fonemowy (zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy) i słuch fonetyczny (zdolność odróżniania głosek, tempa, akcentu i intonacji wypowiedzi) oraz nieprawidłowy wzór do naśladowania w domu, np.: wady wymowy rodziców i opiekunów, naleciałości gwarowe.

Jakie są najczęściej spotykane u dzieci wady wymowy?

Do najczęściej występujących wad wymowy należą: sygmatyzm, czyli tzw. seplenienie, które polega na wadliwej realizacji głosek szumiących [sz, ż, cz, dż], syczących [s, z, c, dz] i ciszących [s, ź, ć, dź], najliczniejszą grupę stanowią dzieci z seplenieniem między zębowym (dziecko wymawia głoski z językiem wysuniętym między zęby), kolejną wadą wymowy jest rotacyzm, czyli tzw. reranie, które charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski [r], głoska ta może być wymawiana jako [j, l, rl] lub opuszczana. Zdecydowanie rzadziej występują: mowa bezdźwięczna, czyli nieprawidłowa wymowa głosek dźwięcznych tzn. bez drgania wiązadeł głosowych (np. słowo woda wymawiane jako fota); niepoprawna wymowa głosek [k] i [g], czyli kappacyzm i gammacyzm oraz dyslalia całkowita (wieloraka), kiedy wszystkie lub prawie wszystkie głoski są zniekształcone, lub nieprawidłowo realizowane.

Kim jest logopeda?

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a może trwać nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy). Bardzo dobrze byłoby, gdyby zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu. Konieczna jest dobra współpraca logopedy z rodzicami. O skuteczności terapii logopedycznej decyduje systematyczność uczęszczania na zajęcia, kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Czy zdajesz sobie sprawę z wagi problemu?

Jeśli Twoje dziecko mówi niepoprawnie, to nie jest to tylko problem z mówieniem, ale i z uczeniem się. Zaburzona mowa jest też przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych (np.: trudności w czytaniu i pisaniu, zakłócone kontakty z rówieśnikami). Dziecko z wadą wymowy ma zwykle mnóstwo kompleksów i lęków. Tylko Ty, współpracując z logopedą możesz mu pomóc.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli: zamienia głoski; opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu; zmienia znaczenie wyrazu; mowa dziecka jest cicha, niewyraźna lub zbyt szybka; występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia); gdy dziecko nie słyszy, wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!

Wady zgryzu utrwalają wady wymowy, dlatego zgłoś się z dzieckiem do ortodonty, aby skorygował zgryz poprzez odpowiednio dobrany aparat. Większość zaburzeń mowy można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapia rozpocznie się najlepiej we wczesnym wieku przedszkolnym. Wszelkie zabawy usprawniające język i mięśnie twarzy ułatwią twemu dziecku prawidłowy rozwój wymowy.

Rady dla rodziców dzieci z wadą wymowy i nie tylko:

 1. Nie wymagajmy od dzieci „dorosłej mowy”, ale też nie przedłużajmy okresu seplenienia fizjologicznego poprzez „spieszczanie”, podczas zwracania się do dziecka. Dbajmy o naszą wymowę, dziecko uczy się od nas, mówmy do niego powoli i wyraźnie.
 2. Rozmawiajmy z dzieckiem często, zadawajmy dodatkowe pytania, dajmy czas na swobodną wypowiedź, nie poganiajmy, słuchajmy uważnie wypowiedzi dziecka.
 3. Dziecka nie wolno karać, wyśmiewać, czy krytykować za wadliwą wymowę, bowiem hamuje to chęć do mówienia.
 4. Często opowiadajmy, czytajmy dziecku bajki, rozmawiajmy na temat obejrzanych bajek, filmów, uczmy wyliczanek, wierszyków i prostych piosenek.
 5. Zapewnijmy dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej, stwórzmy warunki do rysowania i malowania.
 6. Dbajmy o uszy dziecka, nie wolno bagatelizować chorób uszu, gdyż mogą prowadzić do niedosłuchów.
 7. Gdy dziecko ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych lub wady zgryzu konieczna jest wizyta u specjalisty.
 8. Nie należy na siłę przestawiać dziecka leworęcznego na praworęczność, gdyż może to prowadzić do zaburzeń mowy, zwłaszcza do jąkania.
 9. Nie należy zmuszać dziecka do zbyt wczesnego wymawiania głosek za trudnych dla niego. Dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy może zacząć wymawiać je nieprawidłowo. Tworzą się w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne. Według przyjętych norm dopiero dzieci w wieku 6-7 lat mają utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.
 10. Ćwiczenia zalecone przez logopedę muszą być wykonywane systematycznie, codziennie, aby przynosiły skutek. Sprawne narządy mowy są warunkiem prawidłowej wymowy.
 11. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większa szansa na jej pomyślność.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna