Doradztwo zawodowe – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: mgr Ewa Urbańska

 

Drodzy Uczniowie,
na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html w zakładce Aktualności pojawił się nowy filmik odnośnie rejestracji i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  Zachęcam do skorzystania z informacji w nim zawartych.

Zachęcam do zapoznania się z informatorami o szkolnictwie ponadpodstawowym w Częstochowie i w regionie częstochowskim oraz z  informacjami o progach punktowych uczniów ubiegających się o przyjęcie do danej szkoły przygotowanych przez Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Doradca zawodowy
Ewa Urbańska

 1. Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023 (PDF)
 2. Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w regionie częstochowskim w roku szkolnym 2022/2023 (PDF)
 3. Informator o szkołach specjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2021-2022 (PDF)
 4. Limity punktów kwalifikujących do przyjęcia w wybranych szkołach w Częstochowie (PDF)
 5. Stan zdrowia a wybór zawodu (PDF)

Rola doradcy zawodowego w szkołach nabiera ostatnio  coraz szerszego znaczenia. To on ukierunkowywuje uczniów na podejmowanie właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych.
Doradca zawodowy udziela pomocy uczniom nie tylko w zakresie poznawania różnych zawodów. Ma za zadanie umożliwienie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości jak również , co bardzo istotne – poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od uczniów umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Pierwszym doradcą dla dziecka jest rodzic. To on towarzyszy swojemu dziecku w każdym dniu jego życia  Dziecięce zabawy są bardzo często pierwszym źródłem informacji o zainteresowaniach dziecka. Rodzic może obserwować swoje dziecko, rozmawiać z nim, przyglądać się temu, w których obszarach, zajęciach ono czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”.

Gdy dziecko jest w wieku szkolnym, to rozmowy z dzieckiem na temat przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych mogą być kopalnią wiedzy o pasjach dziecka

Triada: rodzic – uczeń – szkoła

Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości preferowane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie.

Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu, czy uczeniem się. To co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. To właśnie rodzice w sposób świadomy, bądź nieświadomy, przekazują informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń.

Rola rodziców w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej:

 • szukać czegoś, co jest dominujące w życiu dziecka,
 • pomagać dziecku odkrywać i rozwijać jego potencjał,
 • towarzyszyć dziecku w jego decyzjach,
 • zachęcać do zbierania informacji o edukacji i pracy,
 • korzystać z pomocy doradców zawodowych/psychologów,
 • zachęcać dziecko do systematyczności i konsekwencji,
 • dostrzegać i doceniać codzienną naukę i pracę.

Sposoby zbierania informacji o zawodach:

 • spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują wasze dzieci,
 • zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach,
 • wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
 • aproponować dzieciom czytanie czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć opisy zawodów. Zwykle są one prenumerowane przez biblioteki,
 • zajrzeć na strony www, na których są zamieszczone informacje o zawodach,
 • odwiedzać strony www szkół ponadgimnazjalnych,
 • zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
 • brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy,
 • uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych,
 • sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
 • korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami,
 • wykorzystywać tzw. „pocztę pantoflową”.

Do głównych zadań doradcy zawodowego w szkole należy:

 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
 • udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
 • współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu, doradztwa zawodowego oraz innymi instytucjami (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędami pracy, Centrami Informacji i Planowania Kariery itp.).

Formy pracy doradczej adresowane do uczniów:

 • badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety),
 • zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych,
 • warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem,
 • zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą,
 • udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku pracy (lokalnym, krajowym, w UE), możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy,
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • organizowanie dni otwartych (prezentacja i promocja),
 • organizowanie konkursów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
 • działanie uczniowskiego wolontariatu,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, mających problemy zdrowotne lub osobiste,
 • udzielnie porad uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, biur karier, wyjazdów integracyjnych itp.

 


 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna