Deklaracja dostępności – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Deklaracja dostępności

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka znajdująca się pod adresem https://sp.poczesna.edu.pl spełnia wymagania dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA (dotyczy treści dodanych po 12 listopada 2020 r.), zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada poprawny kod HTML,  jest przyjazna dla czytników ekranu, posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany wielkości czcionek, a jej przeglądanie może odbywać się za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Bożek, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 360 80 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

  • Data publikacji strony internetowej: 4 lipca 2011 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 listopada 2020 r.
  • Data sporządzenia oświadczenia: 15 listopada 2020 r.

Pomocne linki:


Poziom dostępności AA, zgodnie z W3C WAI WCAG 2.1
Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których dwa przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, posiadają podjazdy.
  2. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
  3. Wewnątrz budynku znajdują się dwie platformy przyschodowe.
  4. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
  5. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna