Roczny plan pracy świetlicy szkolnej r. szkolny 2021 - 2022 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Roczny plan pracy świetlicy szkolnej r. szkolny 2021 - 2022

Blok tematyczny: Odpoczynek, zabawa i nauka w świetlicy.
Organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Zorganizowanie zespołów świetlicowych, podział dzieci na grupy, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
 • Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • Przypomnienie zasad BHP obowiązujących w szkole,
 • Zapoznanie rodziców i uczniów z regulaminem opłat za obiady ( regulamin stołówki szkolnej) – IX – X 2021r.
 • Opracowanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej i rozkładu dnia, przygotowanie świetlicy do zajęć, dbanie o estetykę, dekoracje stałe i okolicznościowe –  IX – X 2021r.
 • Integrowanie uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw zespołowych na powietrzu i w świetlicy w małych grupach ze względu na sytuacje epidemiologiczna w Polsce – IX – X 2021r.
 • Wykonanie upominków dla najlepszych „Świetliczaków” oraz rodziców wspierających  pracę świetlicy – VI 2022r.

 

Blok tematyczny: Zdrowie i bezpieczeństwo to ważna sprawa.
Wpajanie uczniom kultury życia codziennego, kształtowanie postaw społecznych
i prozdrowotnych

Zagadnienia szczegółowe:

 • Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na boisku i w świetlicy z uwzględnieniem dystansu społecznego, – 2 razy w tygodniu wg planu
 • Organizowanie spacerów,
 • Przypomnienie zasad zachowania w czasie zabaw zespołowych i posiłków na stołówce z uwzględnieniem reżimu sanitarnego związanego z covid 19 – IX 2021r.
 • Uczenie kulturalnego wypowiadania się i zachowania – cały rok
 • Przygotowanie kącików: relaksu, telewizyjnego – IX-X 2021r.
 • Prowadzenie indywidualnych rozmów o tematyce związanej z problemami nastolatków zwłaszcza związanych z relacjami rówieśniczymi,
 • Profilaktyka uzależnień: nałogi, cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania: pogadanki, indywidualne rozmowy (priorytet)
 • Uczenie higieny osobistej i dobrych nawyków żywieniowych, stały kontakt z higienistką szkolną,
 • Angażowanie uczniów w akcje charytatywne- współpraca z członkami szkolnego wolontariatu (priorytet)
 • Tworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce,
 • Współpraca z biblioteka szkolną, udział wychowanków w zajęciach czytelniczych,
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów poprzez możliwość korzystania z zajęć w sali komputerowej, uczenie roztropnego wykorzystania komputera w pracy edukacyjnej w domu i szkole (priorytet)

 

Blok tematyczny: Kreowanie postaw twórczego myślenia oraz talentów i pasji uczniów. Rozwijanie zainteresowań uzdolnień i hobby.

Zagadnienia szczegółowe:

 • Prowadzenie zajęć czytelniczych z uwzględnieniem klasyki polskiej literatury (priorytet),
 • Organizacja współzawodnictwa w pracach na rzecz świetlicy (konkursy świetlicowe), pomoc w przygotowaniu się do konkursów szkolnych,
 • Przygotowanie pokazów filmowych edukacyjnych, rozrywkowych,
 • Prowadzenie zajęć przyrodniczych, sportowych i plastycznych.
 • Uczenie opieki nad roślinami,
 • Uczenie dbałości o środowisko naturalne: zbiórki baterii, segregowanie śmieci, zbiórki nakrętek (priorytet),
 • Organizacja gier ćwiczących matematyczne i logiczne myślenie: warcaby, szachy, sudoku,
 • Pogadanki i ćwiczenia praktyczne dotyczące nabywania umiejętności kreowania własnej kariery szkolnej i wyborów osobistych VII-VIII ,
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim,
 • Ankietowanie grup uczniów oceniających pracę świetlicy w roku szkolnym 2021/2022.

 

Blok tematyczny: Wiedza i umiejętności  na pierwszym miejscu. Wyrabianie nawyku systematyczności i organizacji nauki własnej

Zagadnienia szczegółowe:

 • Zorganizowanie miejsc do odrabiania lekcji, założenie karnetów do prac domowych uczniom,
 • Doposażenie pomocy dydaktycznych i sportowych –  cały rok szkolny,
 • Organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji klas I- IV i uczniów klas starszych, którzy potrzebują pomocy dydaktycznej i wsparcia wychowawczego,
 • Wykorzystanie tematycznych zajęć świetlicowych do uzupełnienia braków wiedzy szkolnej uczniów,
 • Systematyczna praca  zespołu samokształceniowego wychowawców świetlicy,
 • Studiowanie literatury i czasopism z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej „Świetlica w szkole”,
 • Przygotowanie relacji z imprez świetlicowych , umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i w kronice świetlicy.

 

Blok tematyczny: Kalendarium uroczystości świetlicowych

Zagadnienia szczegółowe:

 • Chrzest świetlicowy – zabawa integracyjna klas I – IX – X 2021r.
 • Szkolna Wigilia – konkurs plastyczny ozdoba bożonarodzeniowa kl. I- III .   XII 2021r.
 • Poczta Walentynkowa – kl. I -VIII – I 2022r.
 • Wielkanoc – konkurs plastyczny kartka wielkanocna kl. I-III  – III 2022r.
 • Obchodzimy Dzień Przyjaciela kl. III  – IV 2022r.
 • Świetlicowy piknik – impreza plenerowa SU – VI 2022r.
 • Przygotowanie fotograficznej kroniki świetlicy cały rok szkolny.

 

Blok tematyczny: Współpraca świetlicy  z rodzicami  i nauczycielami

Zagadnienia szczegółowe:

 • Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami uczącymi konkretnych przedmiotów oraz specjalistami prowadzącymi zajęcia dodatkowe – cały rok szkolny,
 • Współpraca wychowawców świetlicy z  rodzicami wychowanków wymiana spostrzeżeń dotyczących zachowania, przekazywanie wskazówek co do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi
 • Przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców – IX 2021r.
 • Ankietowanie grup rodziców, nauczycieli, uczniów oceniających pracę świetlicy 2021/2022 – VI 2022r. (priorytet)

 

Blok tematyczny: Doskonalenie zawodowe wychowawców świetlicy

Zagadnienia szczegółowe:

 • Udział wychowawców świetlicy w szkoleniowych radach pedagogicznych WDN, doskonalenie warsztatu pracy: udział w zespołach zadaniowych, uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ośrodki metodyczne,
 • Systematyczna praca  zespołu samokształceniowego wychowawców świetlicy – cały rok szkolny,
 • Studiowanie literatury i czasopism z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej „Świetlica w szkole”,
 • Przygotowanie relacji z imprez świetlicowych , umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i w kronice świetlicy.

Opracowanie planu:  wychowawcy świetlicy:

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna