Informacja dla rodziców – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Informacja dla rodziców

1.   Od 27 stycznia do 13 lutego 2022r. uczniowie klas 5-8 będą mieli zajęcia w trybie zdalnym. Natomiast uczniowie klas 1-4 kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

W trakcie nauczania zdalnego uczniowie zobowiązani są do posiadania laptopów lub tabletów wyposażonych w kamerę i mikrofon.

2.   Zebrania śródroczne z wychowawcami klas odbędą się zdalnie – 1 lutego 2022r. (wtorek) w klasach

1b, 2a, 3b o godz. 16.30
4a, 5a, 5b o godz. 17.00
7a, 7b, 8a, 8b, 8c o godz. 17.30

Zebrania z wychowawcami klas:
1a, 2b, 3a, 4b, 6a
odbędą się w późniejszym terminie, o którym rodzice uczniów zostaną powiadomieni za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Zebrania online odbędą się za pośrednictwem platformy Google Meet. Linki do spotkań będą przesłane przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

3.   Dyrektor szkoły przypomina, że w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022, rodzice uczniów klas 1-3 przyprowadzający dzieci na zajęcia lekcyjne oraz odbierający uczniów po skończonych lekcjach nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

Rodzice uczniów klas 1-3 czekają na dzieci przed wyznaczonymi punktami odbioru. Uczniowie klas:
1 ab – będą wychodzić głównym wejściem budynku SP,
2 ab – bocznym wejściem (od strony boiska),
3 ab – przez wejście główne Hali sportowej.

Nauczyciele po skończonych zajęciach sprowadzają uczniów do szatni, a następnie po ubraniu się uczniów, kierują się z dziećmi do wyznaczonych punktów odbioru. W przypadku nieobecności rodzica dziecko kierowane jest do świetlicy szkolnej.

Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej lub z zajęć dodatkowych wchodzą do budynku szkoły, a następnie kierują się do świetlicy szkolnej lub klasy. Zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Podczas wchodzenia do szkoły rodzice informują Panie woźne, że odbierają dziecko ze świetlicy lub z zajęć dodatkowych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: [email protected]
[email protected]

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna