Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

Przypominamy o zmianach w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, na mocy którego nastąpiła zmiana terminu ferii zimowych (4.01 – 17. 01.2021 r.)   wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, w szczególności terminy dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną w dniu 1 grudnia 2020 r.

 [ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO PO ZMIANIE]

I półrocze – 01.09.2020 r. – 05.02.2021 r. – 93 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze – 08.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – 88 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym – 181 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

W wyniku wprowadzonych zmian II półrocze rozpocznie się 8 lutego 2021r. zamiast  1 lutego 2021 r.

 [ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA UCZNIÓW]

Zmiany terminów związanych z  klasyfikacją śródroczną:

  • 21 grudnia 2020 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych,
  • 22 stycznia 2021 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 4 lutego 2021 r. – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 5 lutego 2021 r. – zebranie rady pedagogicznej – uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej,
  • 8 lutego 2021 r. – rozpoczęcie II półrocza, zebranie z rodzicami (on-line) – podsumowanie I półrocza.

Przewidywana średnia ocen uczniów za I półrocze z poszczególnych zajęć edukacyjnych, jest udostępniona uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna