Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021 – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej

Wpis Zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, na mocy którego nastąpiła zmiana terminu ferii zimowych (4.01 – 17. 01.2021 r.)   wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, w szczególności terminy dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną w dniu 1 grudnia 2020 r.

 [ZMIANA TERMINU FERII ZIMOWYCH]

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

[ZMIANA TERMINU DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH]

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostały ustalone w wymiarze 5 dni w terminach:

  • 4 maja 2021 r. (wtorek po święcie 3 Maja)
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po święcie Bożego Ciała

W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00

 

[ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO PO ZMIANIE]

I półrocze – 01.09.2020 r. – 05.02.2021 r. – 93 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

II półrocze – 08.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – 88 dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

Razem w roku szkolnym – 181 dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

W wyniku wprowadzonych zmian II półrocze rozpocznie się 8 lutego 2021r. zamiast  1 lutego 2021 r.

 

[ŚRÓDROCZNA KLASYFIKACJA UCZNIÓW]

Zmiany terminów związanych z  klasyfikacją śródroczną:

  • 21 grudnia 2020 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych,
  • 22 stycznia 2021 r. – przekazanie informacji o przewidywanych dla uczniów śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 4 lutego 2021 r. – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • 5 lutego 2021 r. – zebranie rady pedagogicznej – uchwalenie wyników klasyfikacji śródrocznej,
  • 8 lutego 2021 r. – rozpoczęcie II półrocza, zebranie z rodzicami (on-line) – podsumowanie I półrocza.

Przewidywana średnia ocen uczniów za I półrocze z poszczególnych zajęć edukacyjnych, będzie udostępniona uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym po feriach zimowych w dniu 18 stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( U. z 2020 r. poz.2111)

Dyrektor szkoły Jadwiga Knapik

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021- po zmianach

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021 1 września 2020 r
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r
Ferie zimowe (woj. śląskie) 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25 ,26, 27 maja 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca  – 31 sierpnia 2021 r.

 

Kalendarz roku szkolnego po zmianach – zobacz

 

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka
ul. Szkolna 2
42-262 Kolonia Poczesna
IDS 000272891
NIP 573-24-79-453

Tel.: 34 360-80-04
E-mail: sppoczesna@poczta.onet.pl
sekretariat@sp.poczesna.edu.pl

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
72 8260 0006 2000 0006 3366 0001

Rachunek bankowy Stołówki Szkolnej:
80 8260 0006 2001 0006 4422 0003

BIP: http://www.sppoczesna.szkolnybip.pl
Facebook: https://www.facebook.com/SPPoczesna